HK Finans Nord-Norge har avholdt sitt årsmøte.

HK Finans Nord-Norge          –  Årsberetning for 2012

Styret i HK Finans Nord-Norge er ikke fornøyd med deler av årets tariffoppgjør. Fra 1. mai fikk vi i finansnæringen lønnstillegg på 1,85 %, minimum kr 6.500,- pr. år. Vi fikk ikke gjennomslag for lokal forhandlingsrett eller mer i tillegg for ubekvem arbeidstid.

 Styret har bestått av:

Ole Salomonsen, Hammerfest, leder
Thorgeir Kristensen, Fauske, nestleder
Svein-Kristian Sjåfjell, Bodø, kasserer 
Jan Morten Boquist, Bodø, sekretær
Linda Ingebrigtsen, Tromsø, styremedlem

Turid Eriksen, Tromsø, varamedlem
Liv-Karin K. Olset, Tromsø, varamedlem

Linda Ingebrigtsen sluttet i juni mnd., Turid og Liv-Karin rykket opp til henholdsvis styremedlem og 1.varamedlem.

Valgkomite:                
Greta Wilhelmsen, Tromsø, leder
Magne Overvik, Alta
Bente Schanche, Tromsø

Revisorer:
Ulf Mathisen, Hammerfest
Anne Sønvisen, Alta

Årsmøte for 2011 ble holdt på Rica Ishavshotell i Tromsø den 27. januar 2012.  18 medlemmer møtte opp.  Klubben har fått 7 nye medlemmer i 2012.  

Bedriftsavtalen ble sagt opp høsten 2011 og skulle vært ferdig forhandlet før 1. januar 2012. Banken ba om at vi utsatte fristen til 1. april 2012 for at vi fikk tid til å utarbeide og fastsette lønn i et nytt lønnssystem kalt ”Fakis”.  SpareBank1 og Finansforbundet ble uenige om lønnsfastsettelsen og det ble brudd i forhandlingen. Den ”gamle” avtalen 2010 – 2011 er gyldig til ny avtale er på plass.

Personalhåndboka er endelig blitt endret. Det er flere år siden HK Finans tok opp hva som burde endres i håndboken.  Spesielt er lånerammen blitt øket til 3 mil. for personal lån.

Det er også blitt lagt mer vekt på å ta vare på egen helse, hvor man kan benytte seg av annen behandlingsform enn for eksempel lege.

I 2011 innførte banken individuelle bonusordninger. Både vernetjenesten og tillitsvalgte var kritiske til dette fordi vi trodde det ville medføre arbeidsmessige utfordringer. Tilbakemeldinger vi har fått fra mange medarbeidere, også fra rådgivere som har oppnådd individuelle bonuser, tyder på at våre bekymringer ikke var grunnløse. Et klart flertall av de spurte mener at den individuelle bonusen bør fjernes og erstattes av teambonus og overskuddsdeling. Dette fordi et godt arbeidsmiljø ansees å være det viktigste av alt.  

Vi ønsker en organisasjon med et godt arbeidsmiljø, der medarbeiderne trives og vil bli, en organisasjon der vi jobber sammen mot et felles mål og hjelper og støtter hverandre.

15. november fikk vi endret åpningstid. Dette var en beslutning tatt av Konsernledelsen og Styret i banken. – Åpningstid = Arbeidstid. Dette på bakgrunn av dårlig KTI score angående tilgjengelighet. Saken ble ikke drøftet med de tillitsvalgte før vedtaket ble gjort. Vi er ikke enige i vedtaket da vi ser problemer med å få frigitt tid til produksjon. Dette spesielt i de banker som ikke har eget produksjonslokale der kunder ikke har adgang. Det kan også bli vanskelig å gjennomføre opplæring og gjennomgang av nyheter, da det har vært vanlig at man bruker tiden fra kl. 08.00-09.00 til dette.

I juni fikk vi beskjed om nedbemanning i staben. 15 stillinger skulle bort innen 31. desember for å spare kr 10. mil. Dette har godt smertefritt for de fleste berørte, men vi har hatt heftige møter for enkelte av våre medlemmer. Vi forsøkte å berge enkelte stillinger, men banken var ikke villig til dette, men løste det med oppsigelse/sluttpakker. For stillingen til en av våre medlemmer har oppsigelsen ført til en del bråk.

Det ble i Sparebank alliansen besluttet å opprette et eget felles kundesenter for alliansen. Åpningstier: Hverdager 16 – 24, lørdager, søndager og helligdager 07 – 24.  Kontorsted, fra 1/1-2013, i Stavanger.

Endringer på vårt kundesenter blir at vi åpner på hverdager kl. 07.00 og holder stengt på søndager.

Alliansen flytter verdipapirsentralen til SNN.

I SpareBank1 Gruppen er Liv- og Skadeselskapet blitt slått sammen. Dette resulterte i nedbemanning med 60 årsverk. Nedbemanningen ble løst med oppsigelser av vikarer og ”gode” pensjoner til de over 62 år som valgte å pensjonere seg frivillig. Andre som ble oppsagt fikk ulike sluttpakker.

Det har også vært nedbemanninger i flere av våre alliansebanker.

På Landsmøte i Handel og Kontor 15.-19. september hadde HK Finans som hovedforslag å få redusert kontingenten til kr 451,- pr. mnd. (fra 616,-). Argumentasjonen vår var at vi sliter med å verve flere medlemmer – vi er noe dyrere enn Finansforbundet.  Vårt forslag ble dessverre nedstemt. 

Selv om det er finanskrise i Europa så har driften i SpareBank1 Nord-Norge har vært svært bra. Vi har økt utlåns- og innskuddsvekst, men vi har også måttet ta store tap på investeringer i oljeleting og på solenergi. Dette har sannsynlig betydd at vi ikke får overskuddsdeling for 2012. Bankens visjon er ”For Nord-Norge” så vi må vel være med å ta den risikoen dette kan innebære.

Banken har etablert et selskap for regnskapstjenester. Det er også ansatt en ny konsernsjef, Jan-Frode Janson, som blir leder fra 1. januar 2013.

Representasjoner

*Finanskonferansen ble arrangert i Oslo, av HK Finans, den 1. mars. Fra oss deltok: Linda Ingebrigtsen, Thorgeir Kristensen, Svein-Kristian Sjåfjell og Ole Salomonsen.

*Årsmøte i HK Finans sentralt på Hamar 28.-29. mars: Linda Ingebrigtsen og Svein-Kristian Sjåfjell. Thorgeir Kristensen møtte som medlem i valgkomiteen og Ole Salomonsen møtte som styremedlem.

*Landsmøte i Handel og Kontor, på Hell, 15.-19. september: Ole Salomonsen

*Kurs: Gardermoen 8.-9. mai – Tema: Nedbemanning, Målinger og Lønn.

Thorgeir Kristensen, Liv-Karin K. Olset og Svein-Kristian Sjåfjell.

Ole Salomonsen var kursleder/instruktør.

Kiel-båten, Oslo-Kiel-Oslo, 24.-26. september – Tema: Bedriftsavtaler.

Liv-Karin K. Olset og Thorgeir Kristensen. Ole Salomonsen var kursleder/instruktør.

Gardermoen 16.-17. oktober. Felleskurs i LO Finans – Tema: Konflikthåndtering og ny Pensjonsreform. Thorgeir Kristensen. Ole Salomonsen var kursleder.  

Ole Salomonsen er styremedlem/kasserer og kursansvarlig i HK Finans avd. 8. Thorgeir Kristensen er personlig vara medlem.

Ole Salomonsen er med i bankens Fellesutvalg (FU), Ansettelsesutvalg (ANSU) og Lønnsutvalget.

 

 15. februar 2013

 Ole Salomonsen (s)    Thorgeir Kristensen (s)           Svein-Kristian Sjåfjell (s)          Jan Morten Boquist (s)           Turid Eriksen (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg 2013:

 

 

 

Ordstyrer: Kjetil Berntsen

 

Sekretær: Jan Morten Boquist

 

Underskrive protokoll 1: Trond Hanssen

Underskrive protokoll 2: Anne Søvisen

 

Leder:                         Thorgeir Kristensen                Fauske            2 år

 

Nestleder:                   Liv-Karin K. Olset                 Tromsø            1 år

 

Kasserer:                     Svein-Kristian Sjåfjell            Bodø               2 år

 

Sekretær:                    Jan Morten Boquist                Bodø               1 år

 

Medlem:                     Trond Hanssen                       Tromsø            2 år

 

 

1.vara:                         Turid Eriksen                         Tromsø            1 år

 

2.vara:                         Annie Wolden Larsen                        Bodø               2 år

 

 

 

Revisor 1:                   Ulf Mathisen                          Hammerfest    1 år

 

Revisor 2:                   Anne Sønvisen                       Alta                 1 år

 

Representanter til HK Finans (sentralt) Årsmøte 5. – 6. mars på Hamar:

 

1: Thorgeir Kristensen

 

2: Liv-Karin k. Olset

 

Valgkomite:    1. Greta Wilhelmsen

                        2. Magne Overvik

                        3. Bente Schanche