Behandlingsforsikring Basis innføres for HK Finans Bank 1 og HK Finans Gruppen fra 11. november.  Nedenfor finner du fremgangsmåten for å få erstatning gjennom ordningen

 

Hvordan gå frem for å benytte Behandlingsforsikring Basis?
– Kontakt din allmennlege for henvisning
– Når du har henvisning: Ring Kundeservice Behandling på telefon: 21 02 54 52. Her vil du få snakke med sykepleier som vil veilede deg videre i bruk av forsikringen. Sykepleier trenger henvisningen.
– Husk alltid å ta kontakt med Kundeservice Behandling på telefon før bruk av forsikringen
– For vilkår og hva forsikringen omfatter, bringer vi deler av her:

Behandlingsforsikring Basis

1. Hva forsikringen omfatter

Dersom det er medisinsk forsvarlig å gjennomføre behandlingen, vil forsikrede få behandling innenfor følgende tidsfrister:

– Spesialistlegebehandling innen 10 virkedager
– Operasjon/sykehusbehandling innen 20 virkedager
– Billeddiagnostikk innen 10 virkedager

Forsikringen krever at det foreligger en henvisning fra lege.

Ved sykdom eller ulykkesskade som inntreffer i forsikringstiden, dekker forsikringen:

1.1   Spesialistlegebehandling
Undersøkelse, diagnostisering og behandling utført av spesialistlege.

1.2   Operasjon/sykehusbehandling
– forberedende undersøkelser på sykehus/behandlingssted i forbindelse med den aktuelle behandling
– operasjon
– dagkirurgi
– sykehusbehandling.

1.3   Rehabilitering etter sykehusopphold
Etter utført operasjon og/eller sykehusbehandling som er bestilt og betalt av SpareBank1, dekker forsikringen rehabilitering foretatt av helsepersonell.

Rehabiliteringen skal være nært i tid etter operasjonen/sykehusbehandlingen.
Rehabilitering foretatt på opptreningsinstitusjon erstattes med inntil 14 dagers opphold.

Rehabilitering foretatt av fysioterapeut/manuellterapeut erstattes i samsvar med behandlingsplan utferdiget av aktuell behandler.

1.4   Billeddiagnostikk
Billeddiagnostikk i forbindelse med utredning, diagnostisering og behandling hos spesialistlege.

1.5 Reiser og losji
Gjelder ved bruk av forsikringen i henhold til vilkårets punkter
1.1 Spesialistlege, 1.2 Operasjon/-sykehusbehandling og 1.3 Rehabilitering på opptreningsinstitusjon etter sykehusopphold og dekkes som følger;

Forsikrede: Refusjon av den forsikredes utgifter til reise og losji som er medisinsk nødvendig.

Ledsager: Refusjon av ledsagers kostnader til reise og losji dersom det er medisinsk nødvendig for den forsikrede å ha med ledsager ved en større operasjon eller en medisinsk behandling.

1.6   Medisiner
Forsikringen dekker medisiner som er forordnet av lege og som gis under sykehusopphold.

2. UNNTAK

2.1   Forsikringen dekker ikke kostnader ved:
– konsultasjon hos allmennlege/bedriftslege eller spesialist i allmennmedisin
– øyeblikkelig hjelp
– behandling ved offentlig sykehus
– behandling, sykehusbehandling og operasjon som ikke er forhåndsgodkjent av SpareBank1
– honorar som er beregnet fordi forsikrede ikke har møtt til avtalt time/behandling
– medisiner utover medisinering på behandlingsstedet
– hjelpemidler
– innkjøp av briller/linser
– private utgifter
– kostnader for legeuttalelser som ikke er begjært av SpareBank1.

2.2   Følgende tilstand/behandling/operasjon dekkes ikke;
– ortopediske inngrep som har den hensikt å korrigere feilstillinger i tå/fot
– behandling av sykdommer som omfattes av smittevernsloven
– behandling ved og komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel
– fertilitetsundersøkelser og behandling av infertilitet
– behandling av snorking, der det ved en medisinsk utredning fremgår at den forsikrede ikke lider av søvnapné
– operative inngrep, inklusiv laserkirurgi som har den hensikt å korrigere brytningsfeil i øyet
– all tannbehandling, inkludert kjeverelaterte lidelser, samt tann-
skade forårsaket av ulykke
– pleie utover sykehus- og rehabiliteringsopphold
– sykdom eller ulykkesskade forårsaket av alkohol, andre rusmidler, sovemidler, narkotiske preparater eller
dopingpreparater
– organtransplantasjoner og organdonasjoner
– alternative behandlingsformer
– fedmeoperasjon og -behandling
– kronisk dialysebehandling
– eksperimentell behandling; udokumentert behandling som ikke er ledd i kontrollerte undersøkelser og hvor
virkning, risiko og bivirkninger er ukjent eller ufullstendig kartlagt
– utprøvende behandling; behandling som utprøves som ledd i en vitenskapelig studie, men der kravene til
fullverdig dokumentasjon i forhold til etablert behandling ennå ikke er tilfredsstillende
– kosmetisk behandling og plastiske operasjoner eller følger av disse, såfremt det ikke er en følge av
erstatningsberettiget sykdom eller ulykkesskade.
– kjønnsskifte.

2.2.1   For barn under 18 år gjelder i tillegg følgende begrensninger:
Forsikringen dekker ikke medfødte sykdommer som har oppstått i løpet av den første levemåneden, eller arvelige sykdommer som forårsaker sykdom uavhengig av levesett eller miljø. Denne innskrenkningen kommer likevel ikke til anvendelse dersom symptomene på et slikt tilfelle først har vist seg etter at barnet har fylt 6 år.