HK Finans Bank 1 ønsker å sette en del fagligpolitiske saker på dagsorden i sitt andre driftsår, sier klubbleder Dordi Formoe til nettsidene. Klubben ønsker å arbeide for at forhandlingsretten skal gjeninnføres i hovedavtalen med FA.  Slik situasjonen er nå, har fagforeningene innenfor denne avtalen kun drøftingsrett med ledelsen i banken.  Dette mener styret i HK Finans Bank 1 er urimelig, og ønsker at dette skal være et prinsipielt krav når hovedavtalen skal reforhandles.  Det kan se ut som om tidligere tillitsvalgte rett og slett har forhandlet bort forhandlingsretten, sier Dordi Formoe.   

HK Finans Bank 1 har også satt opp fem andre punkter som skal utgjøre klubbens fagligpolitiske program fremover.  Disse punktene er:

–  likelønn – lik lønn for likt arbeid
–  åpningstider – opprettholdelse av dagens åpningstider – nei til døgnåpent
–  kompetansekravene i AFR – kravenes innhold, lesetid, kompensasjon og konsekvens
–  pensjon – tariffesting av  pensjonsordningene
–  innføring av helseforsikring i Bank1 Oslo Akershus AS

HK Finans Bank 1 har drøftet disse punktene både på klubbkontaktseminaret i mai, i klubbens arbeidsutvalg og i klubbens styre, og det er derfor dyp forankring og stor enighet om at dette vil være de viktigste punktene for oss i tiden fremover.

HK Finans Bank 1 ønsker å være tydelige på hvilke saker klubben skal arbeide med fremover, sier Dordi Formoe.  Ved å være tydelige på dette tror vi på ytterligere økning i medlemsmassen.