Bransjeråd Finans og Eiendom skal være et rådgivende organ for
forbundsstyret i Handel og Kontor.  Etter å ha ligget nede i
mange år forsøker nå det nyvalgte arbeidsutvalget å blåse liv i
dette organet, slik at finans- og eiendomsaker settes høyere
på dagsorden i Handel og Kontor i Norge.

Bransjerådet Finans og Eiendom skal spesielt uttale seg om tariff- og næringspolitikk,
og samtidig sørge for at vår bransje blir synligere enn tidligere på disse områdene.
Det er viktig å mene noe om fagligpolitiske saker for å trekke flere medlemmer til
våre organisasjoner, sier bransjerådets leder Jan Grenaker.

På Bransjerådskonferansen i oktober 2011 ble det nedsatt en del saker som
bransjerådet skal se nærmere på fremover, bl.a hvilken betydning realkompetanse
bør ha i forhold til utdanning i ansettelsessaker, lik lønn for likt arbeid,
bonusordninger kontra generelle sentrale lønnstillegg, formell og uformell
pensjonsalder i finansnæringen og medlemsverving.

Bransjerådet ønsker å sette fokus på finansbransjen ved å starte planlegging av en
medlemsaktivitet, dvs en dagskonferanse der temaet kan være «Finansiering av bolig
for ungdom i etableringsfasen».  Temaet er tatt opp som følge av Finanstilsynets nye
forslag om at det må stilles 15 % egenkapital ved låneopptak.  Selve konferansen er
foreløpig på planleggingsstadiet, men vi ser for oss at en eventuell gjennomføring
kan skje fram mot sommerferien, sier Grenaker.

Ved å gjennomføre de ovennevnte tiltak håper vi at Bransjeråd Finans og Eiendom
har kommet for å bli, sier Grenaker, som lover å komme tilbake med mer
informasjon så snart det foreligger konkrete datoer.