Vi står foran den årlige individuelle lønnsvurderingen, § 14-5-tillegg.

I henhold til Hovedavtalens § 14.5, skal bedriften foreta en årlig gjennomgåelse av de ansattes lønnsforhold for å vurdere eventuelle personlige tillegg. Ved vurderingen skal det legges vekt på spesielle forhold som dyktighet, særlige kvalifikasjoner og utdanning. Kriteriene som benyttes ved vurderingen skal gjøres kjent for alle ansatte.

Før bedriften treffer sin endelige avgjørelse i disse lønnsvurderingene, skal eventuelle forslag drøftes i ansettelsesutvalget (ANSU).

Bank1 Oslo AS starter nå denne prosessen, og det betyr at alle ledere skal vurdere alle sine medarbeidere for eventuelt å foreslå personlige tillegg. Det er ikke krav om at alle skal gis lønnstillegg, men alle har krav på å få en tilbakemelding på «godt og vondt» fra sin leder.

HK Finans Bank 1 anbefaler alle medlemmer å passe på at prosessen blir gjennomført i henhold til Hovedavtalens § 14.5.

Fra HK Finans Bank 1 er det Dordi Formoe og Marit Jørgenrud som sitter i ANSU og vil være med på denne drøftingen.

Alle forslag til lønnsreguleringer til og med lønnstrinn 76 (ikke ledende stillinger), vil bli behandlet i ANSU medio mars, og eventuelle lønnsreguleringer foretas i forbindelse med lønnsutbetalingen i april og gis med virkning fra 1. januar 2011.

Har du spørsmål rundt dette, kan medlemmene henvende seg til hovedtillitsvalgt Dordi Formoe på telefon 481 03 360 eller på e-post dordi.formoe@sparebank1.no.