Vedtekter for HK Finans-klubben Møre og Romsdal.

§ 1 Formål
HK finansklubben møre og romsdal er en sammenslutning av HK-medlemmene i bedriften. Formålet er å ivareta medlemmenes interesser så effektivt som mulig. Gjennom klubben samordnes medlemmenes interesser på en demokratisk måte.

Faglige oppgaver

  1. Å sørge for at gjeldende avtaler og lover er kjent, følges og nyttes.
  2. Å arbeide for forbedringer av bestående avtaler og lover.
  3. Å arbeide for å fremme både det fysiske og psykiske arbeidsmiljø som skaper trivsel på arbeidsplassen.
  4. Å medvirke til å få medbestemmelse og innflytelse i virksomheten.
  5. Å fremme de ansattes utdanningsmuligheter hva angår både yrke og faglige rettigheter.

Organisatoriske oppgaver

  1. Å fremme kontakten mellom medlemmene og avdeling/forbund og blant medlemmene innbyrdes.
  2. Å Sikre organisasjonen så stor styrke som mulig ved å søke å få alle organisasjonsmulige ansatte innenfor våre organisasjonsområder som medlemmer.
  3. Å frambringe materiale til bruk ved forhandlinger, blant annet lønnsstatistikk.

§ 2 Årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år, normalt før 1. mars. Årsmøte behandler styrets beretning, regnskap, innkomne forslag samt foretar valg av klubbstyre og valgkomité. Årsmøtet skal innkalles med minst 14 dagers varsel, og alle medlemmer kan møte. Fristen for å levere forslag til årsmøtet skal være 1 uke før. Dette må opplyses i innkallingen. Forslag som ikke er innkommet til styret innen fristen, kan ikke forlanges behandlet. Alle saker avgjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som forkastet. Endringer i vedtektene krever 3/4 flertall. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst 25 % av medlemmene krever det. Slikt årsmøte innkalles med 2 dagers varsel, og kan bare behandle saker som var foranledningen til innkallelsen.

§ 3 Styret

Årsmøtet velger klubbstyre bestående av minst 3 personer (leder, nestleder og sekretær/kasserer). Dette er det sentrale forhandlingsutvalget. I tillegg velges teknologi-, likestillings- og studie/kompetansetillitsvalgt, samt minst 2 varamedlemmer. Styret er vedtaksført når halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget. Valgperioden er 2 år, dog slik at ikke alle står på valg samtidig. Lederen har den daglige ledelsen. I lederens fravær fungerer nestlederen som leder. Sekretæren fører protokoller fra møtene, og besørger korrespondansen i samråd med lederen. Kassereren fører regnskapet. Klubbstyret skal snarest og innen åtte dager etter årsmøtet underrette bedriftsledelsen og HK-avdelingen om valg av klubbstyre. Styret leder klubben i samsvar med klubbens, avdelingens, regionens og forbundets vedtekter og vedtak. Og representerer klubben overfor bedriftsledelsen og avdelingen/regionen/forbundet. Styret har ansvaret for gjennomføringen av uravstemning i forbindelse med tariffoppgjørene, ved å sørge for at avstemningen foregår etter de fastsatte regler og sikre at alle som har stemmerett får anledning til å stemme.

§ 4 Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes etter behov, og når 1 av styrets medlemmer eller minst 25 % av medlemmene krever det.

§ 5 Avdelingstillitsvalgte

De enkelte avdelinger i bedriften velger egne tillitsvalgte, som samtlige tiltrer styret. De årsmøtevalgte styremedlemmene (se § 2) utgjør arbeidsutvalget, og møtes oftere enn hele styret. For de avdelingstillitsvalgte velges det personlige vara.

Årsmøtet avgjør hva som menes med avdelinger med rett til å velge egne tillitsvalgte.