Med bakgrunn i bankens manglende resultater i forhold til mål både i 2011 og for 1. tertial 2012, har ledelsen i Bank 1 Oslo Akershus AS besluttet å iverksette tiltak som skal bidra til at resultatet blir forbedret.  Målet er at banken greier et resultat på  20 millioner kroner pr måned etter tap og før skatt.  Ledelsen har bestemt seg for å benytte styringsretten for å effektivisere bankens organisasjon og redusere antall årsverk. 

Bankens ledelse har derfor besluttet å redusere organisasjonen med tilsammen 21 årsverk i løpet av 2012, og ytterligere 1 årsverk i første kvartal 2013. 

Tillitsvalgte fra HK Finans Bank 1 har vært med både i effektiviseringsutvalget og i styringsgruppen for prosjektet, og kommet med klubbens krav og synspunkter gjennom hele prosessen.  Det er viktig å påpeke at selv om klubben har deltatt i prosjekter og utvalg, er det ledelsen som har styringsretten i slike saker.   Det har vært viktig for HK Finans Bank 1 å passe på at avtaleverket blir fulgt, og at omfanget av oppsigelser begrenses i størst mulig grad. 

HK Finans Bank 1 har vært klare på at bemanningsreduksjoner så langt det er mulig skal gjennomføres ved hjelp av naturlig avgang og frivillige tiltak.  I tillegg har det vært viktig for klubben å påpeke at ansiennitetsprinsippet skal følges under ellers like vilkår.  Det har også vært behov for å påpeke at ansatte over 50 år bør skjermes i en slik prosess, fordi det kan være vanskelig for disse å skaffe seg ny jobb i dagens samfunn.  Klubben har også påpekt at AFP-ordningen ikke skal smuldre bort for de som blir rammet.

Bankens ledelse har vært klare på at de ønsker å avhjelpe skadevirkningene for de som rammes med såkalte «pakker».  Størrelsen på disse «pakkene» vil ligge på samme nivå som ved forrige nedbemanning, og bankens ledelse vil presentere disse i egne møter med avdelingene.  I den samme presentasjonen vil det bli bekjentgjort hvilke avdelinger som rammes av nedbemanningen.

Samtlige som rammes vil motta et eget notat til NAV, som sier at oppsigelse skyldes omorganisering og nedbemanning, slik at karenstiden for å motta dagpenger ikke gjøres gjeldende.

Det er nedsatt et omstillingsutvalg bestående av Dordi Formoe og Marit Jørgenrud fra HK Finans Bank 1, samt Kåre Johan Osen og Geirr Anfinnsen fra Bank1 Oslo Akershus. 

HK Finans Bank 1 skal selvsagt være med videre i nedbemanningsprosessen, og vil bistå det enkelte medlem som blir rammet.  Gjennomføringen vil starte i august/september, og er planlagt ferdig innen
31. desember 2012.

Nedenfor kan du se klubbens kommentarer og innsigelser til drøftelsesprotokollen:

Når det gjelder utvelgelseskriteriene vedr oppsigelse henviser vi til Hovedavtalens § 20-3 og ber om følgende prioritering:

1.  Ansiennitet i bedriften.
2.  Kompetanse – summen av kunnskap, erfaring og ferdigheter.
3.  Sosiale forhold med vekt på eldre arbeidstakere og forsørgelsesbyrde.

Nærmeste leder innstiller og begrunner, og beslutning tas på divisjon/avdelingsnivå i samarbeid med tillitsvalgte.

I tillegg ønsket de tillitsvalgte å spille inn disse kommentarene:

–  Ved evt bruk av sluttpakker skal dette tilbys til samtlige ansatte, slik at alle som er interessert kan søke.  Banken kan selv innvilge sluttpakke til den enkelte søker.
–  Bruk av vikarer og overtid skal begrenses i størst mulig grad.  Reduksjon av vikarer og overtidsbruk skal vurderes først, og inngå som en del av den totale bemanningsreduksjonen.
–  Redusere bruken av eksterne konsulenter.
–  Begrense nyansettelser i størst mulig grad.
–  Nye lokalbanker settes på vent eller besettes med eksisterende ansatte. 
–  Ved evt sammenslåing av lokalbanker/avdelinger skal overtallige tilbys andre stillinger i banken.
–  I forbindelse med vurdering av reduksjon av antall årsverk, skal ansatte og ledere vurderes likt.
–  Innholdet i eventuelle sluttpakker skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte.
–  De tillitsvalgte ber om en oversikt over hva de ulike effektiviseringsprosjekter i 10-40-14 bidrar med i beløp.

Bankens ledelse tok ovennevnte punkter til orientering.