LO og Finans Norge er enige om en ny hovedavtale for den neste fireårsperioden, 2020-2023 – Vi er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for viktige krav, og er særlig fornøyd med at vi har kommet et langt stykke videre med å oppnå en harmonisering av avtalene i området, sier Peggy Hessen Følsvik, LOs forhandlingsleder og første nestleder i LO.  Det er også viktig for oss at bærekraftig utvikling har kommet inn som et av samarbeidsområdene i avtalen, dette gir de tillitsvalgte et tydelig mandat i det viktige arbeidet med grønn omstilling av næringen.

LO fikk i årets hovedavtaleforhandlinger gjennomslag for viktige krav. De viktigste kravene var å få bærekraftig utvikling inn som et av samarbeidsområdene i avtalen og å komme videre i arbeidet med å harmonisere avtaleverket. Begge disse kravene fikk LO gjennomslag for.

FNs bærekraftsmål inn i avtalen

LO fremmet krav om å få bærekraftig utvikling inn i hovedavtalen, og ble enige med Finans Norge om å ta inn en referanse til FNs bærekraftsmål under felleserklæringen i kapittel 4 som regulerer Tillitsvalgte, samarbeid, medinnflytelse og likestilling. Dette gir de tillitsvalgte et tydelig mandat i det viktige arbeidet med grønn omstilling av næringen. – Tanken bak har vært å fremme bærekraftig utvikling som en del av partssamarbeidet og at tillitsvalgtes og ansattes bidrag til å fremme virksomheten drift og utvikling også knyttes til klima og miljø, uttaler leder for LO Finans HK, Åse Blomkvist. Finansnæringen er allerede godt i gang med dette arbeidet, men bestemmelsen sikrer at de tillitsvalgte trekkes med i dette viktige arbeidet.

Hovedavtalen er arbeidslivets «grunnlov» og inngår som del I av Sentralavtalen, og inneholder regler om tvistebehandling, arbeid under konflikt, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, informasjon, samarbeid og medbestemmelse med mere.

Vanligvis fører hovedavtaleforhandlinger kun til mindre endringer i avtaleverket, men resultatet i år innebærer at det blir gjort flere viktige justeringer.

-Jeg synes vi har kommet et langt stykke videre på viktige punkter, sier Hessen Følsvik. Vi har kommet videre i arbeidet med å harmonisere avtaleverket. Dette har vært et strategisk arbeid fra LO Finans sin side gjennom mange år, og lå også til grunn for konflikten i 2018.

Et område vi dessverre ikke kom i mål med, er bestemmelsen om arbeidet med likestilling (§ 17). Vi er enige om å arbeide videre med dette i et utvalgsarbeid, og LO har gitt klart uttrykk for hva som er vårt utgangspunkt i dette arbeidet. Vi er opptatt av at denne bestemmelsen moderniseres og at både lokale og sentrale parter ansvarliggjøres i dette viktige arbeidet. Utvalgsarbeidet knyttet til likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen fra 2017 vil også være en viktig del av dette grunnlaget.