Finansdepartementet (FD) har lagt fram lovforslag om nytt alderspensjonsprodukt. Forslaget ble fremmet i statsråd fredag 4.10.2013. Noe overraskende åpner departementet for at loven kan tre i kraft allerede 01.01.2014, dersom Stortinget legger opp til en saksbehandling som muliggjør dette.

Lovforslaget inneholder følgende vesentlige nyheter: 

  • Innskuddssatser (felles for Grunn- og Standardmodellen)

–        0 – 12 G:      Inntil 7 % (Banklovkommisjonen foreslo 8 % for Grunnmodellen)

–        7,1 – 12 G:  Tilleggsinnskudd inntil 18,1 %

–        Nye innskuddssatser i dagens Innskuddspensjonsregelverk vil bli vurdert parallelt med Stortingets behandling av lovforslaget. Lovforslaget inneholder imidlertid forslag om endret knekkpunktet fra 6 G til 7,1 G 

  • Betaling for administrasjon og forvaltning

–        Bedriften skal betale omkostningene både i oppsparings- og utbetalingsperioden

–        Betaling for administrasjon og forvaltning skal regnes med innenfor maksimumsgrensene

  • Høyere premie for kvinner enn for menn
  • I Standardmodellen er regulering av saldo med individuell lønnsvekst fjernet, dvs. enten alminnelig lønnsvekst eller bedriftens lønnsvekst
  • Banklovkommisjonens forslag til overgangsregler (NOK 2013: 3) har medført svært sprikende tilbakemeldinger fra høringsinstansene. Finansdepartementet finner det meget utfordrende å finne mulige overgangsregler som på en god måte vil kunne ivareta og forene de ulike hensyn som gjør seg gjeldende mellom pensjonsinnretning, arbeidsgiver og arbeidstakere. Det er derfor en viss mulighet for at myndighetene ikke finner det formålstjenlig å fremme forslag om omdiskuterte og kompliserte overgangsregler. Dette betyr følgende

–        Eksisterende ytelsespensjonsordninger (lukket eller åpen) kan videreføres uendret

–        Eksisterende ytelsespensjonsordninger kan evt lukkes

  • Alt 1: For samtlige ansatte på lukningstidspunktet som ønsker videreført ytelsespensjon
  • Alt 2: For ansatte med 15 år eller mindre igjen til pensjonsalder

 

LO Finans følger utviklingen i saken med argusøyne.