Vi i LO Finans ønsker å være den naturlige fagforeningen for deg som ansatt i finanssektoren. Sammen med deg ønsker vi å ha innflytelse på din arbeidsplass. Endret kundeadferd gjør at vi vil oppleve store endringer i måten vi jobber på. For LO Finans vil det være viktig å kunne påvirke arbeidshverdagen slik at vi ivaretar kombinasjonen av karriere og privatliv.

Ansatte i finansnæringen som ønsker å være medlem i Landsorganisasjonen i Norge (LO), blir medlem enten i Handel og Kontor (HK) eller Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom). Sammen har vi organisert oss under én paraply – LO Finans, og organiserer i dag 2.000 ansatte i næringen.

Med Norges største arbeidstakerorganisasjon i ryggen er vi med og sikrer deg gode lønns- og arbeidsvilkår. Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes.

Vi er opptatt av lønnsfordelingen i næringen vår, og mener at en større andel av lønnspotten skal forhandles gjennom sentrale oppgjør. Vi ønsker også at en større del av lønnspotten skal fordeles gjennom fastlønn til ansatte, og ikke gjennom bonuser. Bonuser er ikke pensjonsgivende inntekt i din tjenestepensjon.

Din kompetanse er viktig – både for deg selv og for bedriften. Kravet til kunnskap og kompetanse endrer seg imidlertid hele tiden. I forbindelse med etterutdanning kan vi gi deg økonomisk støtte gjennom våre utdanningsfond og stipender

LO Finans krever å få medbestemmelsesrett på egne pensjonsordninger, og vil jobbe for å få pensjonene inn i tariffavtalene.

Vi er opptatt av at våre medlemmer skal ha en trygg hverdag, også gjennom gode forsikrings-ordninger.

LOs motpart er Finans Norge (FN).