Toppbilde 1 Toppbilde 2

Styret i SLA prolongert

16. april 2015

Sammenslutningen av Landsomfattende avdelingen i Handel og Kontor i Norge (SLA) valgte på sitt representantskapsmøte 15. april 2015 følgende styre:

Knut Bekkevold (LO Finans), leder
Lasse Hansen (VBFF), nestleder
Heidi Reistad (FLR), sekretær
Knut Eriksen (FFF), styremedlem
Vigdis Rekdal (LO Finans), styremedlem
Roy Jonskås (FLR), styremedlem
Randi Eikevik (FFF), styremedlem
Turid Sundsetvik (VBFF), styremedlem
Petter A Hammer (VBFF), ungdomsrepresentant
Roshna Westad (LO Finans), varaungdomsrepresentant
Tor Ege (LO Finans), varamedlem
Linda Midthjell (VBFF), varamedlem
Jeanette Pedersen (FLR), varamedlem
Sigbjørn Hansen (FFF), varamedlem

Samtlige ble valgt for 1 år.

 

Knut Bekkevold fra LO Finans HK ble gjenvalgt som leder av SLA.

Knut Bekkevold fra LO Finans HK ble gjenvalgt som leder av SLA.

 

SLA skal bestå !

16. april 2015

En klokkeklar leder i SLA, Knut Bekkevold, var ikke til å misforstå under en innledning i representantskapet i SLA denne uken.  Sammenslutningen av landsomfattende foreninger i Handel og Kontor i Norge (SLA), skal bestå ! 

Det var under en innledning om ny organisasjonsplan i Handel og Kontor i Norge at Knut Bekkevold kom med denne skarpe uttalelsen.   Styret i Handel og Kontor i Norge har etter en gjennomgang av innkomne forslag i organisasjonsdebatten, og grundig vurdering av disse, kommet fram til to skisser for fremtidig organisasjonsplan.  Disse er nå sendt ut til høring blant de berørte parter, men Knut Bekkevold mener at begge disse skissene gir SLA dårligere representasjon enn i dag.  SLA ønsker derfor å avvise begge forslagene. Saken skal opp på landsmøtet i Handel og Kontor i 2016.

LO Finans, som er en av de fire foreningene i SLA, blir gjerne med på organisasjonsdebatten i forbundet.  Det må imidlertid være en forutsetning at SLA består.  SLA er en forkortelse for de landsomfattende avdelingene i Handel og Kontor i Norge, og regnes av mange som den åttende avdelingen i forbundet.  De øvrige 7 avdelingene er regionale, og det har i flere år skapt hodebry for forbundet og enkelte avdelinger at SLA ikke er fordelt på de regionale avdelingene.  Knut Bekkevold er redd for at de store bransjene i Handel og Kontor skal trumfe igjennom at de landsomfattende foreningene skal oppløses og spres rundt på de regionale foreningene.  Dette er ikke en løsning som vi kan godta, sier Bekkevold, som også er leder av LO Finans HK.  Alternativet blir da at iallefall LO Finans må tenke anderledes med tanke på fortsatt å være i Handel og Kontor i Norge.  Et alternativ kan være å danne et eget forbund for finansansatte innenfor LO, sier Bekkevold, som påpeker at det også finnes andre alternativer utenfor LO.  Han vil imidlertid ikke si noenting om hva de andre foreningene i SLA bør velge å gjøre dersom organisasjonen blir nedlagt. 

LO Finans er en av de avdelingene som betaler mest kontingent til Handel og Kontor i Norge, og de fleste medlemmene fra finans stanger hodet i kontingenttaket.  Enkelte grupper i forbundet antyder at regionale servicekontorer kan bli realiteten også for LO Finans, men dette avvises konkret av Knut Bekkevold.  Han mener at SLA også skal bestå i framtiden, og håper at LO Finans vil forbli en del av denne organisasjonen. Det kan allikevel være farlig å ta for gitt at LO Finans vil bli i Handel og Kontor i Norge, dersom de landsomfattende foreningene omdannes til regionale foreninger.   

 

Knut Bekkevold

Knut Bekkevold, leder av SLA.

LO Finans og forbundsleder Trine Lise Sundnes hadde mye å snakke om i organisasjonsdebatten

LO Finans og forbundsleder Trine Lise Sundnes hadde mye å snakke om i organisasjonsdebatten.  Her prater hun med representanter fra LO Finans, Vin og brennevinarbeidernes forening og Foreningen for Luftfart og reiseliv.

Årsmøte i LO Finans HK

19. mars 2015

Årsmøtet til LO Finans HK fant sted på Scandic Olrud Hotell i Hamar 18. mars 2015, der ca 50 delegater fra hele landet deltok.  Årsmøtet var fordelt over to dager denne gangen, og den første dagen ble viet organisasjonsdebatten i Handel og Kontor i Norge, mens den andre dagen var viet til det tradisjonelle årsmøtet. 

Årsmøtet bød ikke på store overraskelser siden det sittende styret ble gjenvalgt uten benkeforslag.  I Landsstyret ble det imidlertid gjort noen få endringer idet Steinar Hågensen, Bård Teigland og Mari Fonn ble takket av som faste representanter.  Nye faste representanter i Landsstyret ble Sindre Aarsæther fra SR-Bank og Tom Tjærebråten fra Sparebank1 Gruppen.

Styret i LO Finans HK vil i kommende periode bestå av Knut Bekkevold fra SB1 Gruppen (leder), Vigdis Rekdahl fra Østfold (nestleder), Tor Ege fra KS (kasserer), Åse Blomkvist fra SB1 Gruppen (sekretær) og Jan Grenaker fra Bank 1 Oslo Akershus (web).

Landsstyrets faste representanter vil i kommende periode bestå av Dordi Formoe (Bank1 Oslo Akershus), Tom Ivar Evensen (Telemark), Bjørn Reidar Matland (Vest), Magnar Nybakk (Hedmark), Sindre Aarsæther (SR-Bank), Tom Tjærebråten (SB1 Gruppen), Kim Bertheussen Jelle (Nordvest), Thorgeir Kristensen (Nord-Norge), Terje Pettersen (Vardia), Linda Fredriksen (Oslo Pensjonsforsikring), Marit Jagersten (Jernbanepersonellets Bank- og Forsikring) og en representant fra Forex Bank.  I tillegg har ungdomsrepresentant Roshna Westad (Bank1 Oslo Akershus) fast plass i Landsstyret.  

Styret i LO Finans HK.  Fra venstre Knut Bekkevold, Tor Ege, Åse Blomkvist, Jan Grenaker og Vigdis Rekdahl.

Styret i LO Finans HK. Fra venstre Knut Bekkevold, Tor Ege, Åse Blomkvist, Jan Grenaker og Vigdis Rekdahl.

Landsstyret i LO Finans HK valgt på årsmøtet 2015.

Landsstyret i LO Finans HK valgt på årsmøtet 2015.

De avtroppende landsstyremedlemmene Steinar Hågensen, Bård Teigland og Mari Fonn ble behørlig hedret.

De avtroppende landsstyremedlemmene Steinar Hågensen, Bård Teigland og Mari Fonn ble behørlig hedret.

Årsmøtet 2015.

Årsmøtet 2015.

Oslobenken med Leif Christian Drivflaadt, Øistein Syversen, Marit Jørgenrud, Dordi Formoe, Tone C Molstad og Catherine Norland var aktive på årsmøtet.

Oslobenken med Leif Christian Drivflaadt, Øistein Syversen, Marit Jørgenrud, Dordi Formoe, Tone C Molstad og Catherine Norland var aktive på årsmøtet.