For ca en måned siden sendte HK Finans avdeling 8 ut en spørreundersøkelse til medlemmene.  Nå foreligger resultatet av undersøkelsen.

At mer enn 50 % av medlemmene tok seg bryet ved å besvare spørsmålene, ser vi på som meget positivt.  HK Finans avdeling 8 vil derfor takke alle som deltok i spørreundersøkelsen.

Kjønnsfordelingen var også veldig jevn.  50 % kvinner og 50 % menn besvarte spørreundersøkelsen.

I aldersfordelingen var 17 % av besvarelsene fra medlemmer under 35 år, 42 % av besvarelsene fra medlemmer mellom 36 og 50 år og 41 % av besvarelsene fra medlemmer over 51 år.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut for at styret i HK Finans avdeling 8 skulle kunne fange opp de underliggende strømningene i avdelingen, og samtidig gi et svar på hvordan avdelingen bør drives.  Vi fikk klare svar på enkelte områder, og vi vil spesielt nevne medlemmenes holdninger til nattarbeid, velferdsgoder og advokatforsikring som de klareste.

Etter denne spørreundersøkelsen vil HK Finans avdeling 8 skrinlegge tanken om å innføre HELP Advokatforsikring kollektivt for medlemmene.  Selv om prisen ville blitt så lav som kr 50,- pr måned, var det liten interesse fra medlemmene for å øke kontingenten tilsvarende for å få dette til.  Bare 20,4 % av kvinnene og 28,4 % av mennene i avdelingen var positive til en slik innføring.  HELP Advokatforsikring kan allikevel tegnes individuelt gjennom LOfavør for kr 110,- pr måned.

Det ser heller ikke ut til at alle medlemmene ønsker å avstå noe av lønnstillegget til velferdsgoder.  Bare 10,2 % av kvinnene og 10,1 % av mennene ønsket en utvikling i en slik retning.   Det blir derfor naturlig at HK Finans avdeling 8 ikke engasjerer seg for dette fremover.

Det har vært snakket mye om utvidede åpningstider og døgnåpent kundesenter det siste året.  Medlemmene viser i undersøkelsen at så godt som ingen kan tenke seg arbeidstid i tidsrommet 21.00 til 07.00.  Bare 1,9 % av kvinnene og 0,5 % av mennene kan tenke seg arbeidstid i dette tidsrommet.  Det vil derfor være naturlig at HK Finans avdeling 8 engasjerer seg mot en slik utvikling i finansbransjen.

På spørsmålet om arbeidstid mellom kl 07.00 og 21.00 svarte 27,4 % av kvinnene og 37,6 % av mennene at de stilte seg positive til dette.

Fleksitid ser ut til å være svært populært blant medlemmene.  Hele 77,7 % av kvinnene og 71,6 % av mennene mener at fleksitidsordningen er viktig.  Det vil derfor være naturlig at HK Finans avdeling 8 jobber for at fleksitidsordningen skal bestå.

Viktigheten av å ha kortere arbeidstid for de som har barn under 10 år, var som ventet viktigst for unge mennesker.  Hele 62,5 % av de spurte under 35 år anså dette for å være meget viktig.

Når det gjaldt spørsmålet om utvidet fri ved barns sykdom mente 58,4 % av de spurte under 35 år at dette var veldig viktig.

Fri ved sykdom i nær familie var viktig for 72,2 % av kvinnene og 62,9 % av mennene.  Viktigheten var stigende i forhold til aldersgruppene.

På spørsmålet om kronetillegg eller prosenttillegg var viktig for deg, var svarene stort sett likt fordelt i forhold til aldersgruppene.  Som ventet ville de som hadde høy lønn ha prosenttillegg og de som hadde lavere lønn kronetillegg.  Litt uklarhet i undersøkelsens spørsmålsstilling gjorde sitt til at svarene ble vanskelige å tolke utover dette.  På bakgrunn av tilbakemeldingene i undersøkelsens svarfelt, har vi valgt å legge ut en informasjon om hva som er forskjellen mellom kronetillegg og prosenttillegg et annet sted på våre nettsider.