Her er informasjon om hvordan du som medlem i LO Finans krets Postkom skal forholde deg dersom det blir streik fra tirsdag 7. juni.

Tilgang til arbeidsplassen

 • Arbeidsgiver kan nekte deg adgang til arbeidsplassen etter at streiken er iverksatt.
 • Du er forpliktet til å utføre arbeid helt frem til iverksettelsestidspunktet, og plikter å forlate arbeidsplassen i slik stand du normalt forlater den.
 • Dersom sentralbordbetjeningen blir tatt ut i streik, skal sentralbordet forlates slik det ellers er når det ikke er betjent.

Nøkler og utstyr

 • Dersom arbeidsgiver krever det, plikter du å levere tilbake nøkler, utstyr, biler og annet som tilhører arbeidsgiver.

Annet arbeid

 • Du kan ikke ta annet arbeid hos samme arbeidsgiver så lenge du er i streik.

Dispensasjon

 • Dersom du har fått dispensasjon og ikke skal streike, gis betaling etter den gamle tariffavtalen med forbehold om regulering og godtgjørelse etter faktisk utført arbeid. For øvrig gjelder vanlige arbeids- og ansettelsesvilkår.

Fravær/ferie

 • Du kan ikke reise bort når du er i streik. Du skal være tilgjengelig.
 • Du kan ta ferie dersom dette er avtalt med arbeidsgiver på forhånd. Du blir ikke tatt ut i streik for den perioden du har ferie. Når du kommer hjem, må du regne med at du kan bli tatt ut.

Oppsigelse/permisjoner

 • Så lenge du er i streik, kan du ikke si opp stillingen din individuelt. Individuelle oppsigelser kan først gis med varsel fra arbeidsstansens opphør.
 • Dersom du er innvilget permisjon med lønn før streiken iverksettes, har du krav på å få gjennomført permisjonen. Du blir heller ikke omfattet av konflikten dersom du allerede er i permisjon.
 • Du har ikke rett til permisjon med lønn etter tariffavtaler så lenge du er omfattet av arbeidsstansen. Dette gjelder f.eks. lønn under svangerskapspermisjon, militærtjeneste osv. Sørg for å få søknad og evt. innvilgelse klar før streiken iverksettes.

Sykdom

 • Er du sykemeldt av lege før streiken iverksettes, har du krav på sykepenger fra Nav under streiken.
 • Dersom du blir syk mens du er i streik, vil du ikke ha rett til sykepenger så lenge streiken varer.

Tjenestereiser

 • Dersom du vet at du skal på tjenestereise i det tidsrommet streiken blir iverksatt, bør du snarest inngå avtale med din arbeidsgiver.
 • Du har ikke krav på godtgjørelse for kost og losji fra streiken trer i kraft. I utgangspunktet har du heller ikke krav på betalt hjemreise.
 • Dersom du er på tjenestereise når streiken er et faktum, skal reisen avbrytes.

Lønn

 • Du får ikke normal lønn fra arbeidsgiver. I stedet vil du få utbetalt et streikebidrag. Streikebidraget er ikke skattepliktig.

Utmelding

 • Du kan ikke melde deg ut av din organisasjon så lenge du er i streik